PKW KFOR
Polski Kontyngent Wojskowy KFOR
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.


Odznaka XXII Zmiany PKW KFOR


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR
Pełna nazwa: Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie.
Udział Sił Zbrojnych RP w operacji "Joint Guardian" - operacja NATO w Kosowie - zapoczątkowali, na przełomie czerwca i lipca 1999r., żołnierze 18 batalionu desantowo-szturmowego. Od 15 lipca 2000r. w misji uczestniczył Polsko-Ukraiński Batalion (POLUKRBAT). Inicjatywa użycia POLUKRBAT w operacji pokojowej w Kosowie została wysunięta przez Ministra Obrony Ukrainy gen. armii Aleksandra Kuźmiuka w czerwcu 1999r. Podstawą tworzenia i funkcjonowania Polsko-Ukraińskiego Batalionu w Siłach Międzynarodowych jest Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą w sprawie tworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana przez ministrów obrony Polski i Ukrainy 26 listopada 1997r.
Organizacja PKW KFOR
Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR wchodzi w skład Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód (Multinational Task Forces - East MNTF-E), które oprócz jednostki polskiej tworzą pododdziały amerykańskie oraz batalion grecki - zachodzi tu relacja tzw. dowodzenia operacyjnego. Dowodzenie pozaoperacyjne sprawuje Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych. Oprócz wspomnianych Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód w Kosowie, zgodnie z obowiązującym podziałem odpowiedzialności, operują ponadto: Międzynarodowe Siły Zadaniowe Południe, Zachód, Północ i Centrum 6. W okresie swego funkcjonowania PKW KFOR kilkakrotnie zmieniał swą strukturę stosownie do zmieniającej się sytuacji polityczno-militarnej w Kosowie oraz przeobrażeń jakie zachodziły w siłach KFOR. Od sierpnia 2006r. kontyngent stacjonuje w Camp BONDSTEEL.
Żołnierze polscy pełnią także służbę w Kwaterze Głównej KFOR (w Prisztinie).

Zadania i formy działalności kontyngentu

 • W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych
 • w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.
 • Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

  Do najważniejszych zadań mandatowych należy:
 • monitorowanie sytuacji w pasie przygranicznym z FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia);
 • zapewnienie bezpieczeństwa na głównych drogach;
 • prowadzenie patroli z zadaniem demonstrowania obecności militarnej wojsk KFOR;
 • organizowanie tymczasowych posterunków kontrolnych, celem przeciwdziałania działalności przestępczej i kryminalnej w strefie odpowiedzialności batalionu;
 • wspieranie pomocy humanitarnej;
 • zabezpieczenie ewakuacji członków organizacji rządowych i pozarządowych w wypadku eskalacji zagrożenia.

 • Wymienione zadania realizowane są poprzez:
 • prowadzenie codziennych rutynowych patroli;
 • organizowanie patroli doraźnych - zgodnie z potrzebami wynikającymi z danych rozpoznawczych i bieżącej oceny sytuacji;
 • uczestnictwo we wspólnych patrolach z KPS, FBP, KPS BP8;
 • utrzymywanie Sił Szybkiego Reagowania (QRF - Quick Reaction Force) w gotowości do działania w strefie odpowiedzialności batalionu oraz Sił Natychmiastowej Odpowiedzi (RRF - Rapid Response Force) w gotowości do działania w strefie Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód, a także udział w operacjach prowadzonych samodzielnie siłami batalionu lub w ramach Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód.
 • Ponadto realizowane są zadania patroli EOD (Explosive Ordnance Disposal) w zakresie usuwania niewybuchów i niewypałów, min oraz związanych z prowadzeniem przeszukań i rozminowania rejonów niebezpiecznych.